Grader

Spela videoklipp

Soldater tillhörande armén, som är det truppslag som finns i Boden, indelas i :

Menig, Menig 1, Menig 2, Menig 3, Menig 4 och Vicekorpral. Därefter kommer officersaspiranterna vars grad är Kadett.

Officerarnas gradbeteckning är i stigande ordning: Fänrik, Löjtnant, Kapten, Major, Överstelöjtnant och Överste.

Bland speciallistofficerarna finns i stigande ordning följande grader: Sergeant, Översergeant, Fanjunkare, Förvaltare och Regementsförvaltare.

Sedan följer generalspersoner och gradbeteckningen där är i stigande ordning: Brigadgeneral, Generalmajor, Generallöjtnant och General. Över General finns teoretiskt sett graden Fältmarskalk. Men inga utnämningar till Fältmarskalk har skett sedan 1824.